برگه تیم

صفحه اصلی برگه تیم

ملاقات با تیم

قالب حرفه ای و استارتاپی ساس نکس با امکانات فراروان می تواند کسب و کار شما را ارتقا دهد.

پیام سعیدی

طراحی و دیزاین

مریم سعیدی

طراحی و دیزاین

رسول رسولی

طراحی و دیزاین

مینا محمدی

طراحی و دیزاین

سارا رضایی

طراحی و دیزاین

مهران مهرانی

طراحی و دیزاین

سامان سامانی

طراحی و دیزاین

فرهاد فرهادی

طراحی و دیزاین

سعید سعیدی

طراحی و دیزاین

محمد محمدی

طراحی و دیزاین

سجاد سجادی

طراحی و دیزاین

نگین احمدی

طراحی و دیزاین

1111

1111